• georgian flag
  • english flag

ne ultra petitum (ლათინური ლექსიკონი)

A A       297

არა უმეტეს მოთხოვნილისა. სასამართლო წარმოების ამოსავალი პრინციპი, რომლის თანახმად სასამართლოს უფლება არა აქვს მიაკუთვნოს თავისი გადაწყვეტილებით მხარეს ის, რაც მას არ უთხოვია, ან იმაზე მეტი, ვიდრე ის მოითხოვდა.