• georgian flag
  • english flag

უფლებრივად უნაკლო ნივთი (განმარტებითი ლექსიკონი)

A A       242

ნივთი უფლებრივად უნაკლოა, თუ → მესამე პირს არ შეუძლია განუცხადოს მყიდველს პრეტენზია თავისი უფლებების გამო.